ART. 1 ORGANIZATORUL PROMOTIEI 

 (1) Organizatorul Campaniei „ Roata Norocului”  este COFFEE CORNER SERVICES SRL, cu sediul in Strada Buiacului 21, Mogoșoaia 077135, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/262/2010, CUI: 1917468, legal reprezentat prin d-nul Nita Marius denumit in continuare “Organizator”. 

 (2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica saucompleta prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulamentul”), prin intocmirea unui act aditional ce va fi adus la cunostinta publicului in conditiile mentionate la art. 4 (3) de mai jos. 

 (3) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă. 

ART. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFĂȘURARE. 

 (1) Campania „Roata Norocului” este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe toata Perioada Campaniei, pe www.coffeecorner.ro 

 (2) Campania se desfasoara pe perioada nedeterminata. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/ sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4 (3) de mai jos. 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

 (1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data la care este utilizata roata, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si acceseaza site-ul www.coffeecorner.ro (denumite in continuare „Participanti”). 

 (2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului (COFFEE CORNER SERVICES SRL.), ai eventualilor terti Parteneri implicati in organizarea Campaniei, dupa caz, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora. 

 (3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. Printre modalitatile de frauda se numara participarea aceleiasi persoane la Campanie, prin crearea mai multor adrese de email, participarea cu adrese de email false sau date de contact false, orice proces robotizat care intervine asupra bunei functionari a site-ului www.coffeecorner.ro si a algoritmului de castig. 

 (4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 (5) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru Participantii care nu indeplinesc conditiile de participare la Campanie mentionate in prezentul Regulament si/sau care au accesat pagina sectiunea dedicata Campaniei de pe site-ul www.coffeecorner.ro dupa incheierea Perioadei Campaniei. 

ART. 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 (1) Campania „ Roata Norocului” se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. 

 (2) Regulamentul Campaniei „ Roata Norocului” este disponibil, in mod gratuit, pe Perioada Campaniei pe site-ul www.coffeecorner.ro 

 (3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului urmand a fi consemnate intr-un act aditional la prezentul Regulament ce va fi publicat in aceeasi sectiune in care este publicat prezentul Regulament, cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data la care vor intra in vigoare modificarile sau completarile respective. 

ART. 5 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 (1) Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii vor putea intra pe pagina web www.coffeecorner.ro

 (2) Participantii trebuie sa completeze campurile de Nume, Numar Telefon, Adresa de E-mail in pop-up-ul lateral de pe pagina de pornire a site-ului www.coffeecorner.ro, sa accepte Termenii si conditiile, si astfel vor putea debloca roata. Prin apasarea butonului „Ma inscriu” roata se va invarti, iar Participantii vor putea câștiga unul dintre premiile înscrise pe roată, respectiv unul dintre Codurile promotionale descrise la art 7 (1) din Regulament . 

 Premiul este atribuit conform cu mecanismul descris in Regulament si va fi transmis numai Participantilor validati numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

 (3) Pe toata Perioada Campaniei un Participant se poate inscrie o singura data si va va avea posibilitatea de a castiga un singur premiu. 

 (4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului conturilor participantilor care incearca sa fraudeze, prin participarea cu mai multe adrese de e-mail sau alte asemenea incercari de frauda. 

ART. 6 CONDITII DE VALIDITATE 

 (1) Vor putea participa la Campanie, toți Participantii care au introdus adresa de e-mail valida si au completat sectiunile Nume, Numar Telefon in pop-up-ul lateral de pe pagina de pornire a site-ului www.coffeecorner.ro, au acceptat Termenii si Conditiile si care au apasat butonul „Ma inscriu!” 

 (2) Un participant este valid doar daca adresa sa de email se regaseste in baza de data generata de aplicatia promotionala o singura data. In caz contrar se poate considera tentativa de frauda a campaniei. 

ART. 7 PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR 

 (1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt urmatorele coduri promotionale : 

– Cod promotional pentru cafea One Wonder 250g cadou 

– Cod promotional pentru cafea One Woke 250g cadou 

– Cod promotional pentru 30% reducere la sectiunea Specialty 

– Cod promotional pentru 20% reducere la sectiunea Specialty 

– Cod promotional pentru 30% reducere  

– Cod promotional pentru 15% reducere  

– Cod promotional pentru un Aparat Ciao Spinel cadou 

– Cod promotional pentru Cutie ceai Eilles cadou 

– Cod promotional pentru voucher 300 lei cadou 

– Cod promotional pentru Cadou Surpriza 

– Cod promotional pentru Cutie ceai Eilles cadou 

 (2) In cazul castigarii unui cod acesta trebuie introdus in urmatoarea comanda pe care o plaseaza clientul 

 (3) Pentru ca premiul sa fie revendicat, clientul trebuie sa utilizeze in comanda aceeasi adresa de email si acelasi nume cu care s-a inscris in campania promotionala. Date care au fost introduse in campurile descrise la Art 6 (1) 

 (4) Un cod promotional poate fi utlizat o singura data pe aceeasi adresa de email. 

 (5) Castigatorul va putea primi doar premiul pe care l-a castigat utilizand roata. Utilizarea unui alt cod fata de cel pe care l-a castigat duce la anularea posibilitatii de acordare a premiului. 

 (6) Castigatorului i se poate acorda premiul doar daca datele sale personale si codul promotional utilizate in comanda coincid cu cele stocate in baza de date a aplicatiei promotionale  

 (7) Castigatorului care nu utilizeaza codul promotional in comanda nu i se va acord premiul 

(8) Ne rezervam dreptul de a nu acord premiul in cazul nerespectarii conditiilor enuntate mai sus. 

ART. 9. RESPONSABILITATE 

 (1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. 

 (2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa sa care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere la campanie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi, inscrierile se vor relua dupa remedierea defectiunilor. 

ART. 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 (1) Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la: 

 (2) In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), COFFEE CORNER SERVICES SRL are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. 

 (3) COFFEE CORNER SERVICES SRL, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastra, prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este participarea la concursul „Roata Norocului”.

 (4) Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre COFFEE CORNER SERVICES SRL, in calitate de operator, inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, si comunicarea cu dumneavoastra, autoritati publice centrale/locale, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii. 

 (5) Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Str. Primaverii, Nr. 7, Bragadiru, Jud. Ilfov.

 (6) COFFEE CORNER SERVICES SRL poate garanta respectarea drepturilor de mai sus pentru paginile de Facebook pe care le administreaza, insa nu poate interveni asupra mecanismelor de functionare si distribuire a informatiei specifice platformei Facebook in afara paginilor pe care le administreaza. 

 (7) Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa prin utilizarea serviciilor postale la Str. Primaverii, Nr. 7, Bragadiru, Jud. Ilfov., in atentia Departamentului Inovatie sau prin utilizarea serviciilor de posta electronica la adresa contact@coffeecorner.ro

 (8) Informatii suplimentare referitoare la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteti obtine consultand pagina noastra de internet www.coffeecorner.ro.

ART. 13 – LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA 

 (1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 

 (2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

 (3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

ART. 11 – ALTE CLAUZE 

 (1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

 (2) Premiile neacordate/anulate raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara. 

COFFEE CORNER SERVICES SRL